معنی و ترجمه کلمه annulus به فارسی annulus یعنی چه

annulus


( )pl.annuli & annuluses(هند ).دايره اى که بوسيله ء گردش يک دايره وراء محيط خودتشکيل گردد،فضاى بين دواير متحد المرکز،حلقه ،حلقوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها