معنی و ترجمه کلمه anopheles به فارسی anopheles یعنی چه

anopheles


(ج.ش ).نوعى پشه از جنس انوفل )anopheles( که ناقل ميکرب مالاريا ميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها