معنی و ترجمه کلمه anti-meran gambit به فارسی anti-meran gambit یعنی چه

anti-meran gambit


ورزش : گامبى ضد مران در دفاع اسلاو شطرنج


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها