معنی و ترجمه کلمه anticipated price به فارسی anticipated price یعنی چه

anticipated price


بازرگانى : قيمت مورد انتظار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها