معنی و ترجمه کلمه anticipation به فارسی anticipation یعنی چه

anticipation


پيش بينى ،انتظار،سبقت ،وقوع قبل از موعد مقرر،پيشدستى
روانشناسى : انتظار
بازرگانى : پيش بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها