معنی و ترجمه کلمه apodosis به فارسی apodosis یعنی چه

apodosis


(د ).مکمل جمله ء شرطى ،نتيجه جمله ء شرطى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها