معنی و ترجمه کلمه apogee به فارسی apogee یعنی چه

apogee


زاويه انحراف ثقل موشک ،(هن ).اوج ،نقطه ء اوج ،ذروه ،اعلى درجه ،نقطه ء کمال
نجوم : افليون
علوم نظامى : زاويه انحراف مرکز ثقل موشک در روى مسير
علوم دريايى : اوج زمينى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها