معنی و ترجمه کلمه apparent resistivity به فارسی apparent resistivity یعنی چه

apparent resistivity


عمران : مقاومت ظاهرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها