معنی و ترجمه کلمه appealing به فارسی appealing یعنی چه

appealing


جذاب ،خوش ايند
روانشناسى : جذاب

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها