معنی و ترجمه کلمه appellant به فارسی appellant یعنی چه

appellant


پژوهش خواه ،فرجام خواه ،استيناف دهنده ،استينافى ،مفترى ،تهمت زننده( بکسى)
قانون ـ فقه : مستانف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها