معنی و ترجمه کلمه appliance به فارسی appliance یعنی چه

appliance


دستگاه ،اسباب کار،اسباب ،الت ،وسيله ،تمهيد،اختراع ،تعبيه
علوم مهندسى : تجهيزات
الکترونيک : وسيله برقى
معمارى : وسيله کاربندى
علوم هوايى : هر نوع وسيله براى بکارندازى يا کنترل هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها