معنی و ترجمه کلمه appreciation of the situation به فارسی appreciation of the situation یعنی چه

appreciation of the situation


براورد وضعيت
علوم نظامى : بررسى وضعيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها