معنی و ترجمه کلمه apprehend به فارسی apprehend یعنی چه

apprehend


دستگير کردن ،بازداشت ،دريافتن ،درک کردن ،توقيف کردن ،بيم داشتن ،هراسيدن
روانشناسى : بيم داشتن
علوم نظامى : توقيف کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها