معنی و ترجمه کلمه approach formation به فارسی approach formation یعنی چه

approach formation


صورت بندى تقرب به باند
علوم نظامى : صورت بندى تقرب به دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها