معنی و ترجمه کلمه approved circuit به فارسی approved circuit یعنی چه

approved circuit


مدار تاييد شده
علوم نظامى : مدار تصويب شده مخابراتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها