معنی و ترجمه کلمه arch shape deep-beam به فارسی arch shape deep-beam یعنی چه

arch shape deep-beam


عمران : تير تيغه قوسى شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها