معنی و ترجمه کلمه are به فارسی are یعنی چه

are


(زمان حاضر و جمع فعل )to be هستند،هستيد،هستيم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها