معنی و ترجمه کلمه as much as possible به فارسی as much as possible یعنی چه

as much as possible


هر قدر ممکن است ،هرچه ميتوان ،تا بتوان ،هر چه بيشتر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها