معنی و ترجمه کلمه aside به فارسی aside یعنی چه

aside


تخصيص دادن ،الغا کردن ،بکنار،جداگانه ،بيک طرف ،جدا از ديگران ،درخلوت ،صحبت تنها،گذشته از
قانون ـ فقه : باطل کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها