معنی و ترجمه کلمه asking to write به فارسی asking to write یعنی چه

asking to write


قانون ـ فقه : استکتاب

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها