معنی و ترجمه کلمه assemble (to) به فارسی assemble (to) یعنی چه

assemble (to)


جمع اورى کردن ،سر هم کردن قطعات ،سوار کردن قطعات
بازرگانى : مونتاژ کردن
علوم نظامى : سوار کردن ،گرد اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها