معنی و ترجمه کلمه assembly order control number به فارسی assembly order control number یعنی چه

assembly order control number


شماره کنترل دستور کار تعمير
علوم نظامى : شماره کنترل تعميراتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها