معنی و ترجمه کلمه assign به فارسی assign یعنی چه

assign


حواله گير،حواله کردن ،انتقال دادن و واگذار کردن ،نسبت دادن ،منتصب کردن ،مامور کردن ،محول کردن واگذار کردن ،واگذار کردن ،ارجاع کردن ،تعيين کردن ،مقرر داشتن ،گماشتن ،قلمداد کردن ،اختصاص دادن ،بخش کردن ،ذکر کردن
کامپيوتر : ASSI
قانون ـ ف قه : تخصيص دادن
بازرگانى : دينفع
علوم نظامى : سهميه دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها