معنی و ترجمه کلمه assignment of space به فارسی assignment of space یعنی چه

assignment of space


تعيين جا
علوم نظامى : تخصيص جا براى انبار کردن اماد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها