معنی و ترجمه کلمه assistant chief of staff,g5(civil affair به فارسی assistant chief of staff,g5(civil affair یعنی چه

assistant chief of staff,g5(civil affair


معاونت امور غيرنظاميان
علوم نظامى : رکن پنجم اداره پنجم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها