معنی و ترجمه کلمه assistant secretary of the army به فارسی assistant secretary of the army یعنی چه

assistant secretary of the army


علوم نظامى : معاون وزير نيروى زمينى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها