معنی و ترجمه کلمه asymmetrical conductivity به فارسی asymmetrical conductivity یعنی چه

asymmetrical conductivity


الکترونيک : برقرسانايى بى تقارن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها