معنی و ترجمه کلمه asymmetrical sweep به فارسی asymmetrical sweep یعنی چه

asymmetrical sweep


لغزش انحرافى ،باد انحرافى
علوم نظامى : لغزش هواپيما از مسير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها