معنی و ترجمه کلمه at the back of به فارسی at the back of یعنی چه

at the back of


پشت ،در عقب ،به پشتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها