معنی و ترجمه کلمه atom به فارسی atom یعنی چه

atom


هسته ،اتم ،جوهر فرد،جزءلايتجزى ،کوچکترين ذره ،ذره تجزيه ناپذير
علوم مهندسى : کوچکترين جزء يک عنصر که خواص ان عنصر را دارا باشد
کامپيوتر : قلم تجزيه ناپذير
الکترونيک : اتم
شيمى : اتم
نجوم : اتم
ع لوم هوايى : اتم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها