معنی و ترجمه کلمه attachment به فارسی attachment یعنی چه

attachment


پيوستگى ،اثاث جمع اورى ،حکم توقيف ،توقيف کردن ،ضبط کردن زير امر،وسايل وابسته ،متعلقات ،زير امر قرار دادن ،وابستگى ،تعلق ،ضميمه ،الصاق ،دنبال ،ضبط،حکم ،دلبستگى
علوم مهندسى : گرداورى
قانون ـ فقه : توقيف و ضبط شخص يا مال به دلايل قان ونى ضميمه
روانشناسى : دلبستگى
بازرگانى : توقيف ،ضميمه
علوم نظامى : منتصب کردن يکانها انتصاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها