معنی و ترجمه کلمه attend به فارسی attend یعنی چه

attend


توجه يا رسيدگى کردن ،توجه کردن ،مواظبت کردن ،گوش کردن( به)،رسيدگى کردن ،حضور داشتن( در)،در ملازمت کسى بودن ،همراه بودن( با)،(مج ).درپى چيزى بودن ،از دنبال امدن ،منتظرشدن ،انتظار کشيدن ،انتظار داشتن
علوم مهندسى : تنظيم کردن
روانشناسى : توجه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها