معنی و ترجمه کلمه attorney general به فارسی attorney general یعنی چه

attorney general


دادستان کل ،-s(، )pl.attorneys generalمدعى العموم ،دادستان
قانون ـ فقه : وزير دادگسترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها