معنی و ترجمه کلمه auditory aphasia به فارسی auditory aphasia یعنی چه

auditory aphasia


روانشناسى : زبان پريشى شنيدارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها