معنی و ترجمه کلمه authorized level of organization به فارسی authorized level of organization یعنی چه

authorized level of organization


سطح مجاز پرسنل سازمانى
علوم نظامى : سطح مجاز سازمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها