معنی و ترجمه کلمه average price به فارسی average price یعنی چه

average price


قيمت متوسط
بازرگانى : ميانگين قيمت ،قيمت متوسط

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها