معنی و ترجمه کلمه aviation life support equipment به فارسی aviation life support equipment یعنی چه

aviation life support equipment


علوم نظامى : وسايل حفظ جان مسافرين در پرواز سينه بند نجات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها