معنی و ترجمه کلمه aviation structural mechanic (asm) به فارسی aviation structural mechanic (asm) یعنی چه

aviation structural mechanic (asm)


علوم نظامى : مکانيک بدنه هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها