معنی و ترجمه کلمه bacteria به فارسی bacteria یعنی چه

bacteria


)pl.of bacterium(ميکرب هاى تک ياخته ،باکترى ،ترکيزه
شيمى : باکترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها