معنی و ترجمه کلمه barometric altimeter reversionary به فارسی barometric altimeter reversionary یعنی چه

barometric altimeter reversionary


علوم نظامى : دستگاه ضد حرکت عقربه ارتفاع سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها