معنی و ترجمه کلمه basic telecommunications access method به فارسی basic telecommunications access method یعنی چه

basic telecommunications access method


کامپيوتر : روش دستيابى ارتباطات راه دور اساسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها