معنی و ترجمه کلمه battery defense به فارسی battery defense یعنی چه

battery defense


پدافند دور تا دور اتشبار
علوم نظامى : پدافند از اتشبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها