معنی و ترجمه کلمه battle array به فارسی battle array یعنی چه

battle array


صف جنگ ،جنگ ارايى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها