معنی و ترجمه کلمه beef به فارسی beef یعنی چه

beef


)pl.beefs&beeves(گوشت گاو،پروارى کردن و ذبح کردن ،شکوه وشکايت کردن ،تقويت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها