معنی و ترجمه کلمه beehive به فارسی beehive یعنی چه

beehive


گلوله ضد نفر،گلوله افشان ،کندوى عسل ،جمع شدن ،دسته شدن( مثل زنبور در کندو)،جاى شلوغ و پرفعاليت
علوم نظامى : شراپنل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها