معنی و ترجمه کلمه behavior sampling به فارسی behavior sampling یعنی چه

behavior sampling


روانشناسى : نمونه گيرى از رفتار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها