معنی و ترجمه کلمه bells and whistles به فارسی bells and whistles یعنی چه

bells and whistles


يک توضيح غير رسمى از ويژگى هاى بيشتر يک سيستم کامپيوترى که شامل گرافيک ،نمايش رنگى
کامپيوتر : صدا و دستگاههاى جانبى بيشتر است نواورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها