معنی و ترجمه کلمه bench به فارسی bench یعنی چه

bench


نيمکت ذخيره ها،سکوى کوهستانى ،ميز کار،سکو،کرسى قضاوت ،جاى ويژه ،روى نيمکت يامسند قضاوت نشستن يا نشاندن ،نيمکت گذاشتن( در)،بر کرسى نشستن
علوم مهندسى : ميز قالب گيرى
معمارى : دستگاه
قانون ـ فقه : هيات قضات محکمه
شيمى : ميز کار
ورزش : تعويض بازيگر نيمکت تمرين وزنه بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها