معنی و ترجمه کلمه besetting sin به فارسی besetting sin یعنی چه

besetting sin


گناهى که انسانراهمواره دچاروسوسه ميکند،گناه دست برندار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها