معنی و ترجمه کلمه better به فارسی better یعنی چه

better


شرط بندى کننده ،کسى که شرط مى بندد( : )adj.& adv.(صفت تفصيلى )good بهتر،خوبتر،نيکوتر،بيشتر،افضل ،بطوربهتر،vi.& n.(، : )vt.بهترکردن ،بهترشدن ،بهبودى يافتن ،چيز بهتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها